เมื่อผู้ประกันตน มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น คำนำหน้า ชื่อ สกุล หรือสถานภาพครอบครัว สามารถเปลี่ยนข้อมูลได้ในระบบ e-Service เพื่อให้ระบบมีข้อมูลที่ทันสมัยตลอด เพื่อสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะได้สมบูรณ์

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน

เปิดไปที่หน้า e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เข้าสู่ระบบ ให้เรียบร้อย แล้วคลิกไปที่ "ทะเบียนผู้ประกันตน"

Untitled

คลิกเลือกรายการ "แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน (สปส. 6-10) กรณีมีหลายสาขา เลือกสาขาที่ผู้ประกันตนสังกัดอยู่ แล้วคลิก "ตกลง"

Untitled

Untitled

จากนั้นจะปรากฏ เลขที่บัญชีนายจ้าง ชื่อสถานประกอบการ ลำดับสาขาและข้อมูลอื่น ๆ

ในช่อง "เลขประจำตัวประชาชน" ให้ป้อนเลขบัตรประชาชนของผู้ประกันตนที่ต้องการเปลี่ยแปลงข้อมูล เมื่อป้อนแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ประกันตน

จากนั้น ก็เปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตน ที่เป็นข้อมูลล่าสุด กรณี เปลี่ยนแปลงหลายคน ให้คลิก "ผู้ประกันตนถัดไป"

กรณีเปลี่ยนแปลงคนเดียว ให้คลิก "ดำเนินการต่อ" แล้วตรวจสอบข้อมูล เมื่อแก้ไขครบถ้วนแล้ว ให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล

Untitled