ปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมาก เรามีอินเทอร์เน็ต เรามีคอมพิวเตอร์ เรามีสมาร์ทโฟน ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมาก ๆ

สำนักงานประกันสังคมได้มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สถานประกอบการและผู้ประกันตนสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน สะดวก ไม่ต้องเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้กระดาษ การประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การทำงานของประกันสังคมสะดวกรวดเร็ว ผู้ใช้บริการก็ได้รับความสะดวกด้วยเช่นกัน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ประกันตน ก็ได้รับรวดเร็วมากขึ้น

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/ea1e266f-92ed-4c15-a369-34803f4b7b22/Untitled.png

บริการต่าง ๆ ของสำนักงานประกันสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์

พัฒนาการของการทำงาน

งานทะเบียนผู้ประกันตน ก่อนนั้น เราจะต้องกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียน, แจ้งเข้า, แจ้งออก ผู้ประกันตน ลงกระดาษ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วก็เดินทางไปสำนักงานประกันสังคม เข้าคิวรอยื่นเอกสารแล้วก็เดินทางกลับ เราต้องใช้เวลา และมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

การยื่นเงินสมทบผู้ประกันตน ก่อนนั้น เราเขียนข้อมูลต่าง ๆ ลงบนกระดาษ ไม่ว่าจะเป็นเลขผู้ประกันตน (ภายหลังเปลี่ยนมาเป็นเลขบัตรประชาชน) ชื่อผู้ประกันตน จำนวนค่าจ้าง และจำนวนเงินประกันสังคม แล้วก็นำไปยื่นสำนักงานประกันสังคม พร้อมกับชำระเงิน ช่วงที่ใกล้วันสุดท้าย หรือวันสุดท้ายก็จะไปยื่นเอกสารพร้อม ๆ กันจำนวนมาก ก็ต้องนั่งรอเข้าคิว เพื่อยื่นเอกสารและรอการชำระเงินกันนานทีเดียว

ยุคต่อมา ก็เป็นยื่นกระดาษใบปะหน้า พร้อมกับข้อมูลเงินสมทบใส่แผ่นดิสก์ไปยื่นประกันสังคม และชำระเงินพร้อมกัน

และภาพเก่า ๆ ก็จางหายไป เมื่อเข้าสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์ ยุคอินเทอร์เน็ต ด้วยบริการของประกันสังคม ที่มีการพัฒนาอีกขึ้นหนึ่ง นายจ้าง สามารถดำเนินธุรกรรมงานทะเบียนผู้ประกันตนได้ง่ายกว่าเดิม เพียงนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอสมาร์ทโฟน ก็สามารถดำเนินการ แจ้งขึ้นทะเบียน แจ้งเข้าทำงาน แจ้งออกจากงานของลูกจ้างได้ ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องเสียเวลานั่งรอคิวยื่นเอกสารอีกต่อไป

การส่งข้อมูลเงินสมทบ ก็สะดวกกว่าเดิมมาก ป้อนข้อมูลต่าง ๆ ลงเป็นไฟล์ ส่งเข้าระบบประกันสังคม ก็จะได้รายงานออกมาสวยงาม พร้อมกับการชำระเงินก็สามารถชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเดินทางแล้ว พร้อมกับรับใบเสร็จรับเงินได้ทันที

นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประกันสังคมอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ยังมีอีกหลาย ๆ บริการจากสำนักงานประกันสังคม ที่ช่วยให้นายจ้างสะดวกและประหยัดเวลาในการดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งยังรองรับธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง แต่ละยุคที่ประกันสังคมให้ความช่วยเหลือนายจ้าง หรือลูกจ้าง เช่น การเยียวยาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

ดังนั้น หากสถานประกอบการใด ที่ยังไม่ได้ทำสมัครทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประกันสังคม แนะนำว่า ให้ติดต่อดำเนินการได้เลย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว หากมีข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของท่านได้เลย